Pandemija COVID-19 već ostavlja velike posljedice na sva poslovanja pa samim tim i na radne odnose i to kako sa aspekta poslodavca tako i sa aspekta zaposlenog a naročito u oblastima zaštite i zdravlja na radu, prava zaposlenih na zaradu i otkaza ugovora o radu.

Imajući u vidu brojne nedoumice koje se otvaraju u sferi radnog prava u ovoj jedinstvenoj situaciji odgovaraćemo na najčešće postavljena pitanja pa budite slobodni da ista postavite ovdje. *

1. Da li je moguće da poslodavac umanji primanja zaposlenom ukoliko on radi od kuće?

Ne postoji zakonski osnov da poslodavac zaposlenom umanji zaradu, ukoliko se rad obavlja od kuće, jer se podrazumijeva da priroda posla kod poslodavca dopušta mogućnost takvog rada.

2. Da li poslodavac može otpustiti zaposlenog u okolnostima pandemije?

Zakon o radu ne propisuje mogućnost otkazivanja ugovora o radu zbog okolnosti nastalih u toku pandemije. U takvim situacijama primjenjuje se odredba člana 103 Zakona o radu, koja reguliše prekid rada bez krivice zaposlenog. Pod takvim prekidom podrazumjevaju se prekidi zbog zabrane obavljanja djelatnosti od strane nadležnog državnog organa, kao što je prekid uzrokovan prirodnim nepogodama (u konkretnom slučaju pod ove dvije okolnosti podvodi se trenutna situacija sa pandemijom izazvanom virusom korona COVID-19).

Istim članom 103 novog Zakona o radu je propisano da u tom slučaju Zaposlenom pripada naknada zarade za vrijeme odsustvovanja sa rada zbog prekida rada koji je nastao bez krivice zaposlenog u visini od 60% osnova za naknadu, koji čini njegova prosječna zarada ostvarena u prethodnom polugodištu i ne može biti niža od minimalne zarade u Crnoj Gori. Treba imati u vidu da još uvijek važeći Opšti kolektivni ugovor u članu 25 utvrđuje visinu gorepomenute nadoknade od 70%.

Takođe, poslodavac je dužan da zaposlenom uruči pisani akt koji sadrži: razlog za prekid rada, trajanje prekida rada i visinu naknade zarade.

3. Koje su obaveze poslodavca u pogledu zaštite i zdravlja na radu u ovakvoj epidemiološkoj situaciji?

Shodno Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu obaveza poslodavca je obezbijeđivanje mjere zaštite i zdravlja na radu sprječavanjem, uklanjanjem i kontrolom rizika na radu, uz odgovarajuću organizaciju i potrebna sredstva pa se takva obaveza odnosi i u pogledu na dezinfekciju radnih mjesta zaposlenih.

Poslodavac je takođe dužan da zaposlenog ili predstavnika zaposlenih informiše pisanim putem u vezi sa rizicima po zaštitu i zdravlje na radu, prevenciji, mjerama zaštite i zdravlja na radu i aktivnostima u odnosu na svaku vrstu radnog mjesta i/ili posla.

*Odgovori su dati u skladu sa važećim novim Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom kao i javno dostupnim informacijama koje je dala Vlada Crne Gore ali svakako predstavljaju samo generalne odgovore koji mogu u konkretnim situacijama varirati usled različitih faktora;