Pružamo visokokvalitetno savjetovanje, zastupanje i pomoć tokom postupaka javnih nabavki domaćim i stranim pravnim licima u širokom spektru industrijskih sektora u Crnoj Gori.

Imamo veliko iskustvo i uspjeh u savjetovanju klijenata u svim fazama javnih nabavki u Crnoj Gori: od analize zahtjeva za učešće, pripreme potrebnih dokumenata i ponude, dostavljanja ponude i učešća na otvaranju ponuda, zaključivanje ugovora, pregovora, podnošenje žalbi koje se odnose na tendersku dokumentaciju / odluku o najboljoj ponudi / odluku o prekidu postupka javne nabavke / odluku o poništavanju postupka javne nabavke.

* Molimo vas da imate na umu da će se od jula 2020. primjenjivati novi Zakon o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 74/19) i izmijenjeni Zakon o koncesijama („Službeni list Crne Gore“, br. 73/19).


Nudimo:
  • Analizu tenderske dokumentacije i zahtjeva;
  • Asistenciju u pripremi neophodne dokumentacije i tenderske ponude;
  • Predaju ponude;
  • Učestvovanje na otvaranju ponuda;
  • Zaključenje ugovora i njegove izmjene;
  • Podnošenje žalbe na tendersku dokumentaciju;
  • Podnošenje žalbe na odluku donesenu od strane naručioca.